ZASADY REKRUTACJI

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA LlCENCjACKIE (3-LETNIE)

nowa matura

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. Wynik egzaminu maturalne­ go, wyrażony w procentach, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Specjalności do wyboru: Rachunkowość i podatki, Prawo w biznesie.

 

wstaw

 

NI ESTACjONARNE (ZAOCZNE) STUDIA I STOPNIA LlCENCjACKIE (3-LETNIE)

Przyjęcie na studia kandydatów z nową i starą maturą nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Szczegóły na www.wpae.uni.wroc.pl w dziale "Rekrutacja".

Specjalności do wyboru: Rachunkowość i podatki, Prawo w biznesie.

 

 

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE (2-LETNIE)

 

o przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia ekonomii mogą ubiegać się:

    1. absolwenci studiów pierwszego stopnia (Iicencjackich) oraz studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 punktów na liście rankingo wej; w wypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą dokonywa ne według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.
    2. absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.

 Specjalności do wyboru: • Prawo w biznesie, • Analiza i zarządzanie w biznesie

 

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE (2-LETNIE)

 

o przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci posiada­ jący dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub ma­ gistra. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumen tów. 

 

ZASADY REKRUTACJI